Search form

Mak ma Peba 15:6

6Ita Ju rɨga Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam wɨnɨnd Pilato yɨpayɨpa sɨbɨbmet rɨga apekeninonj Ju rɨga wa pɨlwa towaina b'arkita rɨrɨrɨnd. Ɨtemb re Pilatom get ke mɨle naemb jɨ yɨbnawonj.