Search form

Mak ma Peba 15:7

7Ɨ onggɨt wɨnɨnd, nɨnda sɨbɨbmet rɨga kea wekenonj yepiya re soro kɨma bebɨg mɨle yomnɨko ukoi nyɨ rɨga kɨma dɨde ton kea nɨnda rɨga angandto onggɨt gejand. Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa Ju rɨga nyɨ da Baraba, toda kea sɨbɨbmet wa yɨbnonj.