Search form

Mak ma Peba 16:1

Yesu ma Utnyita

(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Yoan 20:1-10)

1Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr seg awonj, Magdala tunggam Mariya, Yakobomna mog Mariya, dɨde Salome, opimemb nowa konggap ujgɨmɨnd ɨsnɨkam ngɨrangngɨrang gaya emdɨto, nokɨm da ɨdenat ton menon okasi de Yesu ma gopmet wa dɨde ket onggɨt gaya ke ɨsnɨki Tina ujgɨm.