Search form

Mak ma Peba 16:11

11Sɨ re ton tin wutkundo da Yesu ke yilo ainy dɨde ton kea Tin liyalliyalkɨp yɨr yong, ton maike ɨtomb konggamna yɨt ɨmɨnjogɨm yomno.