Search form

Mak ma Peba 16:12

Yesu Pɨtapɨta Awonj Nɨmog B'auyaena Rɨga wa pɨlwa

(Luk 24:13-35)

12Onggɨt kak ke ket re Tina b'auyaena rɨga wa wɨngɨrɨnd nɨmog rɨga Yerusalem taun ke yiwatonda de yɨpa sobijog tungg wa, Yesu b'enga wɨpkak ke towa wɨpɨnd pɨtapɨta awonj towa menonɨnd.