Search form

Mak ma Peba 16:13

13Seg, onggɨt nɨmog b'auyaena rɨgap ket ɨtendonda nɨnda b'auyaena rɨga wa pɨlwa dɨde ten wumɨr amninonda da, “Sɨn kea Tin yɨr yongma.” Ajɨ ton makwa towaina yɨt ɨmɨnjogɨm amnɨkto.