Search form

Mak ma Peba 16:14

Yesu Pɨtapɨta Awonj Ileben (11) B'auyaena Rɨga wa pɨlwa

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Yoan 20:19-23; Ɨtai 1:6-8)

14Onggɨt kak ke, re tina ileben (11) b'auyaena rɨgap diyam aukɨto, Yesu towa wɨpɨnd pɨtapɨta awonj ɨ ket samany eyowinonj towaina gar ke utkunda kesa mɨle dɨde gɨmo pɨla rogɨlkak gar gatab, mop nokɨp ton maka ɨmɨnjogɨm amnento rɨga yepiya re Yesund wɨp yɨr yongo Tina utnyiti kak ke.