Search form

Mak ma Peba 16:15

15Ɨ Ton ket ten amninonj da, “Komkesa gowukoi wa wuwene, dɨde komkesa rɨga wa pɨlwa God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena iyenya.