Search form

Mak ma Peba 16:17

17Ɨ gar ke utkunda rɨga opima odede kɨd kesa kɨma danda wɨko tamnɨkanj dem, ton kwa opima negɨr wɨngawɨnga teaukenanj dem Koina nyɨ kɨma, ɨ b'engabenga sisɨl yɨt opima tapurenanj dem.