Search form

Mak ma Peba 16:18

18Ɨ ton opima negɨr guda kɨma gɨrem towa yɨm ke imda teyenanj dem, ajɨ ton makwa ɨta negɨr okatenyi dem. Ɨ ra ton uj kɨma negɨr guda nyɨ tanaikanj dem, ajɨ ton makwa ɨta negɨr okatenyi dem. Dɨde ra ton yɨm taramitenanj dem kopa rɨga wa pɨlɨnd, sɨ kopa rɨga opima b'ɨsagɨka tuweny dem.”