Search form

Mak ma Peba 16:2

2Ɨ onggɨt Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr awonj re Sande na, ɨ onggɨt Sandend ton wuwonj Yesu ma gopmet wa sɨtawarjog lom ɨlitand.