Search form

Mak ma Peba 16:20

20Onggɨt kak ke ket Tina b'auyaena rɨga wuwenonj komkesa gatab wa, dɨde pɨtapɨta yomneno God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt. Ɨ re ton God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomneno, Yonggyam daka ton kɨma yɨpand gɨlgɨl wɨko amnɨkinonj. Ɨ Ton ket ten danda agoninonj kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam nokɨm da ɨdenat rɨgap ɨmjatenyi da towaina opureni Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt re ɨmɨnjog e.]