Search form

Mak ma Peba 16:4

4Ajɨ re ton onggɨt gɨmo yɨund oski gopmet wa b'obogɨl pumb wa yɨr aukɨto, kea ton ket yɨr yongo ɨtemb ukoijog gɨmo rɨna re ururkiti yɨbnonj mora ke.