Search form

Mak ma Peba 16:5

5Ɨ re ket gopmet wa opekto dɨde gopmet wɨngɨr wa b'ɨgarkɨto, ton ket yɨr yongo yɨpa sisɨl rɨga yet re yɨmjog yɨm tab ke omiti yɨbnonj pɨnpɨn bɨlbɨl kobɨrgɨm b'ikiti. Sɨ ton ukoi moga kɨma kɨd kesa aukɨto.