Search form

Mak ma Peba 16:6

6Ɨ ton ket ten amninonj da, “Goro moga kɨma kɨd kesa tainam! Wɨn Najaret tunggam Yesu na orakam otupya yena re wul b'agbagɨnd yɨdrɨko. Ajɨ Ton ke utnyis, ɨ Ton awɨr e dɨkɨnd. Sɨ wɨn yɨr yonga Tina pɨpmet rɨkɨnd re Tin yoramito.