Search form

Mak ma Peba 16:7

7Ajɨ wɨn wuwe, ɨ Tina b'auyaena rɨga dɨde Petro wumɨr tamnindam dor da, ‘Ton naska e yik dem de Galili wa, ajɨ wɨn yɨmta kaim wuyɨt dem dɨde ket amaemb de wɨn Tin yɨr ongya dem odede rɨngmana re Ton wen wumɨr amninonj naskand.’”