Search form

Mak ma Peba 16:8

8Onggɨt kak ke ket ton opekto gɨmo yɨund oski gopmet bora ke dɨde b'ɨkto, mop nokɨp ton kaktɨtɨ dɨde moga kɨma nonysɨpsɨp na aukɨto. Ɨ ton makwa nangga yɨt na apurento dɨde makwa yena wumɨr yomno nokɨp ton ukoijog moga nat wekenonj.