Search form

Mak ma Peba 16:9

(Nɨnda Grik peband awɨr e onggɨtyam yɨt Mak 16:9-20. Sɨ nɨnda wumɨr rɨgap endenanj da opimemb bes re ma Makɨt erɨkinonj.)

Yesu Pɨtapɨta Awonj Magdala Tunggam Mariyam pɨlwa

(Mat 28:9-10; Yoan 20:11-18)

9[Re Yesu sɨtawarjog utnyitonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr Sandend, ton naskajog pɨtapɨta awonj Magdala tunggam Mariyam pɨlwa ya pɨlkena re ton seben (7) negɨr wɨngawɨnga eaukeninonj.