Search form

Mak ma Peba 2

Yesu Yɨpa Dɨmɨr Kopa Rɨga B'ogɨl Yomnonj

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1Nɨnda bibɨr kak ke Yesu kwa b'usaya b'ɨgaronj de Kaparnaum taun kara bora wa. Ɨ yɨdɨr yɨt re kea yikenonj ket da ɨta Ton de onggɨt met wa. 2Ɨ re ket jogjog rɨga bobo auka wuwenonj onggɨt met wa rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj, sɨ ɨtemb met re kea gangga kesa awonj dea ta ngɨrpu mora dunda wa dɨde daka kwa mora bau ke. Ɨ Yesu ket God ma yɨt usenenainonj. 3Ɨ ngɨrpu ket nɨnda rɨgap yɨpa dɨmɨr kopa rɨga tɨtɨnd iyo Yesum pɨlwa. 4Ajɨ towanɨm re ma rɨrɨr na kopa rɨga iyoyɨm de Yesum pɨlwa rɨga jogjogɨp. Ton ket bau ke tɨt na ket ɨjo ɨ wuwonj de ket met papkak kumb wa, ngɨrpu ket ton tumɨnd ouki gasa yotorko, ɨ Yesum tunkɨpɨnd bora yomnɨko. Re ket seg, ɨ ket ɨtemb tɨt rɨkɨnd re dɨmɨr kopa rɨga yutungi yɨbnonj, inka yiyo de Yesum wɨp wa. 5Sɨ re Yesu towaina gar ke utkunda yɨr yongonj, Ton yomnonj ket ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgand da, “B'ɨga! Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj.” 6Ajɨ nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yepiya re de wekenonj, ton towaina garɨnd b'arkena wuwenonj 7da, “Nangga mop pae ton rɨga jɨ odede yɨt apureniny? God na yɨsadreny. Yete rɨrɨr e negɨr mɨle awɨr omnɨkam? Ajɨ Godta tinta yɨpaina.” 8Ɨ kea ton Yesu odenja tina wɨngawɨnga ke wumɨr yokatonj rɨja na re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap Tin yɨt yɨpateno towaina garɨnd. Yesu ket amninonj da, “Nangga pae wɨn odede b'iklawa yɨt yiyenya waina garɨnd? 9Rɨnte yɨt opulitam wewa ainy de ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgam pɨlwa da, ‘Mor negɨr mɨle kemb awɨr auranj,’ o omnam da ‘Utnyite! Tɨt yurowate, ɨ menon yokate'? 10Ajɨ Kon yɨpa gasa e omnɨken wen ouyawam da Rɨgamna B'ɨgam ɨta Tina danda gowukoyɨnd negɨr mɨle awɨr omnɨkam.” Ɨ Ton ket dɨmɨr kopa rɨgand yomnonj 11da, “Kon motɨnyɨn. Utnyite, moina tɨt yurowate, ɨ moina met wa meke!” 12Seg re ket dɨmɨr kopa rɨga utnyitonj, odenja tɨt yurowatonj, ngɨrpu ket menon yokatonj rɨga wa wɨpɨnd. Onggɨt mopɨp komkesa rɨga kɨd kesa aukɨto ɨ odedep ket Godɨnd yesoureno odede yɨt kɨma da, “Makwa sɨn odede wɨp gasa yɨr yongonda naskand.”

Yesu Teks Imdayam Lebind Ara Yemokonj

(Mat 9:9; Luk 5:27-28)

13Ɨ re Yesu kwa ket yikonj sɨpa yurund, ukoi rɨga bobo wuwenonj Ti pɨlwa, ngɨrpu Ton ket ten auyaeninonj. 14Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton kea Alpayomna b'ɨga Lebind yɨr yongonj omiti teks imdapu metɨnd, dɨde ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ngɨrpu ket Lebi utnyitonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj.

Yesu Negɨr Mɨleyam Yɨrkokar Okawam Tatupinonj

(Mat 9:10-13; Luk 5:29-32)

15Ɨ re ket Yesu diyam awowɨnd yɨbnonj Lebimna metɨnd, sɨ jogjog teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga kea de wuwenonj onggɨt met wa ɨ ket Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma yɨpand diyam aukɨto.+ Mop nokɨp ma yɨpa kɨma odede rɨgapiya Yesund yɨmta yundoko. 16Ɨ Parisai rɨga wa wɨngɨrɨnd nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap kea+ Yesund yɨr yongo diyam awowɨnd yɨpand negɨr mɨleyam dɨde teks imdayam kɨma. Onggɨt kak ke ket, ton Yesumna b'auyaena rɨga egekitto da, “Nangga mop pae Ton diyam ainy yɨpand teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam kɨma?” 17Ɨ re Yesu odede yɨt utkundonj, Ton ket ten amninonj da, “Ma kopa kesa rɨgapim dokta singi omnyi, ajɨ kopa kɨma rɨgapim. Kon ma negɨr mɨle kesa rɨga na tatupinond engendam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, ajɨ negɨr mɨle kɨma rɨga na.”

Owou Uwabɨka Wɨn Okata gatab Yɨt

(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18Yoanɨmna b'auyaena rɨga dɨde Parisai rɨga re owou uwabɨka wɨn na yokateno, ajɨ Yesumna b'auyaena rɨgap re maka yokateno. Sɨ onggɨt penaemb kea nɨnda rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yerkeno da, “Nangga pae Yoanɨmna b'auyaena rɨga dɨde Parisai rɨga waina b'auyaena rɨgap owou uwabɨka wɨn yokatenyi, ajɨ moina b'auyaena rɨgap re ma ɨta ton owou uwabɨka wɨn yokatenyi?” 19Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Rɨngma, rɨrɨr e ton sisɨl kongga kɨma rɨgamna rɨgawarɨp owou uwabɨka wɨn okasi, ra ton sisɨl kongga kɨma rɨga dɨkɨnda towa wɨngɨrɨnd ɨbɨm? Ma rɨrɨr e towanɨm owou uwabɨka wɨn okatam. Mop nokɨp sisɨl kongga kɨma rɨga re ɨta dɨkɨnd ton kɨma yɨpand yɨbɨm. 20Ajɨ ɨta wɨn ik dem, ra sisɨl kongga kɨma rɨgat tewaikis dem towa pɨlke, sɨ onggɨt wɨn natemb dem ton ket owou uwabɨka wɨn okatenyi dem.

21“Makwa ɨta yɨpa rɨgat sisɨl kobɨrgɨm kɨb ke kesam kobɨrgɨm bora pasi omɨny. Ra ton odede pasi omɨny ɨ dɨde ra ɨtemb pasi omni kobɨrgɨm nyɨ ke ɨsek, ɨta sisɨl kobɨrgɨm kɨb b'itɨnkur ajɨ kesam kobɨrgɨm ma ɨta b'itɨnkur. Sɨ onggɨt paemb ɨtemb sisɨl kobɨrgɨm kɨbɨt ɨta kesam kobɨrgɨm ɨnyowɨk dor pasi omnipund. Sɨ negɨrjog ukoi bora emb ket pɨta tainy. 22Ɨ dɨde makwa yɨpa rɨgat ɨta sisɨl ɨk tangjɨkiny kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Mop nokɨp sisɨl ɨk ɨta ɨnɨka ik, ajɨ kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga ra ma ɨta warabag tawɨk. Sɨ ra ton odede omnɨk, ɨtemb sisɨl ɨkɨt opima onggɨtyam kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga temkiny. Ɨ komkesa negɨr taukanj, ɨk dɨde b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga. Ajɨ sisɨl ɨk im tangjɨkiny de sisɨl b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa.”+

Ju Rɨga Waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨm Yonggyam Yesu

(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23Yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma wit sopapu yuru nata yikonj. Towa menon wɨngɨrɨnd, Yesumna b'auyaena rɨgap ket wit kolkak yɨpayɨpa utouka eyento. 24Ɨ Parisai rɨgap ket Yesund yomno da, “Yɨr de, nangga pae ton Moina b'auyaena rɨgap onggɨtyam mɨle yomnɨki rɨnte re ma yiyag e omnɨkam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?” 25Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ma ke wɨn yɨna peba yogenkonda onggɨtyam yɨtkak gatab rɨna re Dawid Mosemna gog yɨt yerbekonj, re ton dɨde ton kɨma meni rɨga gasa b'arakand dɨde owoupand wekenonj? 26Sɨ onggɨt wɨnɨnd re Abiyatar yɨna mopyam sɨ rɨga yɨbnonj, rɨdede na ton b'ɨgaronj Godɨmna yɨnamet wa? Ɨ rɨdede na ton yɨna sana awinonj rɨna re gog yɨbnonj komkesa rɨga wa owowɨm ajɨ yɨna sɨ rɨga wa nena ma owou? Ɨ kwa daka rɨdede na ton onggɨtyam yɨna sana nɨnda ton kɨma meni rɨga wa akainonj?” 27Ɨ Yesu kwa amninonj da, “God re meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr yoramitonj rɨgam b'ogɨl mana, ajɨ rɨga re yomnɨkonj ma meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm b'ogɨl mana. 28Sɨ onggɨt paemb Rɨgamna B'ɨga re Yonggyam e komkesa bibɨrɨm, dɨde kwa tonta Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm Yonggyam.”