Search form

Mak ma Peba 2:1

Yesu Yɨpa Dɨmɨr Kopa Rɨga B'ogɨl Yomnonj

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1Nɨnda bibɨr kak ke Yesu kwa b'usaya b'ɨgaronj de Kaparnaum taun kara bora wa. Ɨ yɨdɨr yɨt re kea yikenonj ket da ɨta Ton de onggɨt met wa.