Search form

Mak ma Peba 2:10

10Ajɨ Kon yɨpa gasa e omnɨken wen ouyawam da Rɨgamna B'ɨgam ɨta Tina danda gowukoyɨnd negɨr mɨle awɨr omnɨkam.” Ɨ Ton ket dɨmɨr kopa rɨgand yomnonj