Search form

Mak ma Peba 2:12

12Seg re ket dɨmɨr kopa rɨga utnyitonj, odenja tɨt yurowatonj, ngɨrpu ket menon yokatonj rɨga wa wɨpɨnd. Onggɨt mopɨp komkesa rɨga kɨd kesa aukɨto ɨ odedep ket Godɨnd yesoureno odede yɨt kɨma da, “Makwa sɨn odede wɨp gasa yɨr yongonda naskand.”