Search form

Mak ma Peba 2:14

14Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton kea Alpayomna b'ɨga Lebind yɨr yongonj omiti teks imdapu metɨnd, dɨde ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ngɨrpu ket Lebi utnyitonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj.