Search form

Mak ma Peba 2:15

Yesu Negɨr Mɨleyam Yɨrkokar Okawam Tatupinonj

(Mat 9:10-13; Luk 5:29-32)

15Ɨ re ket Yesu diyam awowɨnd yɨbnonj Lebimna metɨnd, sɨ jogjog teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga kea de wuwenonj onggɨt met wa ɨ ket Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma yɨpand diyam aukɨto. Mop nokɨp ma yɨpa kɨma odede rɨgapiya Yesund yɨmta yundoko.