Search form

Mak ma Peba 2:18

Owou Uwabɨka Wɨn Okata gatab Yɨt

(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18Yoanɨmna b'auyaena rɨga dɨde Parisai rɨga re owou uwabɨka wɨn na yokateno, ajɨ Yesumna b'auyaena rɨgap re maka yokateno. Sɨ onggɨt penaemb kea nɨnda rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yerkeno da, “Nangga pae Yoanɨmna b'auyaena rɨga dɨde Parisai rɨga waina b'auyaena rɨgap owou uwabɨka wɨn yokatenyi, ajɨ moina b'auyaena rɨgap re ma ɨta ton owou uwabɨka wɨn yokatenyi?”