Search form

Mak ma Peba 2:19

19Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Rɨngma, rɨrɨr e ton sisɨl kongga kɨma rɨgamna rɨgawarɨp owou uwabɨka wɨn okasi, ra ton sisɨl kongga kɨma rɨga dɨkɨnda towa wɨngɨrɨnd ɨbɨm? Ma rɨrɨr e towanɨm owou uwabɨka wɨn okatam. Mop nokɨp sisɨl kongga kɨma rɨga re ɨta dɨkɨnd ton kɨma yɨpand yɨbɨm.