Search form

Mak ma Peba 2:2

2Ɨ re ket jogjog rɨga bobo auka wuwenonj onggɨt met wa rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj, sɨ ɨtemb met re kea gangga kesa awonj dea ta ngɨrpu mora dunda wa dɨde daka kwa mora bau ke. Ɨ Yesu ket God ma yɨt usenenainonj.