Search form

Mak ma Peba 2:20

20Ajɨ ɨta wɨn ik dem, ra sisɨl kongga kɨma rɨgat tewaikis dem towa pɨlke, sɨ onggɨt wɨn natemb dem ton ket owou uwabɨka wɨn okatenyi dem.