Search form

Mak ma Peba 2:22

22Ɨ dɨde makwa yɨpa rɨgat ɨta sisɨl ɨk tangjɨkiny kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Mop nokɨp sisɨl ɨk ɨta ɨnɨka ik, ajɨ kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga ra ma ɨta warabag tawɨk. Sɨ ra ton odede omnɨk, ɨtemb sisɨl ɨkɨt opima onggɨtyam kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga temkiny. Ɨ komkesa negɨr taukanj, ɨk dɨde b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga. Ajɨ sisɨl ɨk im tangjɨkiny de sisɨl b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa.”