Search form

Mak ma Peba 2:23

Ju Rɨga Waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨm Yonggyam Yesu

(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23Yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma wit sopapu yuru nata yikonj. Towa menon wɨngɨrɨnd, Yesumna b'auyaena rɨgap ket wit kolkak yɨpayɨpa utouka eyento.