Search form

Mak ma Peba 2:24

24Ɨ Parisai rɨgap ket Yesund yomno da, “Yɨr de, nangga pae ton Moina b'auyaena rɨgap onggɨtyam mɨle yomnɨki rɨnte re ma yiyag e omnɨkam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?”