Search form

Mak ma Peba 2:26

26Sɨ onggɨt wɨnɨnd re Abiyatar yɨna mopyam sɨ rɨga yɨbnonj, rɨdede na ton b'ɨgaronj Godɨmna yɨnamet wa? Ɨ rɨdede na ton yɨna sana awinonj rɨna re gog yɨbnonj komkesa rɨga wa owowɨm ajɨ yɨna sɨ rɨga wa nena ma owou? Ɨ kwa daka rɨdede na ton onggɨtyam yɨna sana nɨnda ton kɨma meni rɨga wa akainonj?”