Search form

Mak ma Peba 2:27

27Ɨ Yesu kwa amninonj da, “God re meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr yoramitonj rɨgam b'ogɨl mana, ajɨ rɨga re yomnɨkonj ma meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm b'ogɨl mana.