Search form

Mak ma Peba 2:28

28Sɨ onggɨt paemb Rɨgamna B'ɨga re Yonggyam e komkesa bibɨrɨm, dɨde kwa tonta Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm Yonggyam.”