Search form

Mak ma Peba 2:4

4Ajɨ towanɨm re ma rɨrɨr na kopa rɨga iyoyɨm de Yesum pɨlwa rɨga jogjogɨp. Ton ket bau ke tɨt na ket ɨjo ɨ wuwonj de ket met papkak kumb wa, ngɨrpu ket ton tumɨnd ouki gasa yotorko, ɨ Yesum tunkɨpɨnd bora yomnɨko. Re ket seg, ɨ ket ɨtemb tɨt rɨkɨnd re dɨmɨr kopa rɨga yutungi yɨbnonj, inka yiyo de Yesum wɨp wa.