Search form

Mak ma Peba 2:5

5Sɨ re Yesu towaina gar ke utkunda yɨr yongonj, Ton yomnonj ket ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgand da, “B'ɨga! Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj.”