Search form

Mak ma Peba 2:8

8Ɨ kea ton Yesu odenja tina wɨngawɨnga ke wumɨr yokatonj rɨja na re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap Tin yɨt yɨpateno towaina garɨnd. Yesu ket amninonj da, “Nangga pae wɨn odede b'iklawa yɨt yiyenya waina garɨnd?