Search form

Mak ma Peba 2:9

9Rɨnte yɨt opulitam wewa ainy de ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgam pɨlwa da, ‘Mor negɨr mɨle kemb awɨr auranj,’ o omnam da ‘Utnyite! Tɨt yurowate, ɨ menon yokate'?