Search form

Mak ma Peba 3

Yesu Kopa Rɨga Yɨsakendonj Ju Rɨga Waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

1Yesu yikonj b'usaya kwa de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa. Ɨ onggɨt metɨnd kea de yɨpa yɨm b'ɨkɨki kopa rɨga yɨbnonj. 2Ɨ kea de nɨnda rɨga wekenonj, ɨ ton ket Yesund wuswus yɨr ɨpka yiyeno da, “Ɨta yama dor meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Yesu onggɨt kopa rɨgand ɨsakenj.” Nokɨm da ɨdenat ton Yesum rɨl odarai Tin kot wa oramitam. 3Sɨ Yesu onggɨt yɨm b'ɨkɨki kopa rɨgand yomnonj da, “Metkɨm, onyite dɨkɨnd wɨp wa!” 4Ngɨrpu ket ten amninonj da, “Rɨngma! Meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd nangga mog gog e b'ogɨljog tainy, gasa b'ogɨl omnɨkam o mɨnda negɨr omnɨkam? Rɨngma, yɨrkokar okawam, o mɨnda ongandam?” Ajɨ Yesu ma yɨtɨt towaina gar edokinonj, sɨ ton mumakesa yɨr nena na b'epkɨto. 5Ɨ Yesu ket ukoi soro kɨma yɨrɨk unjomkena eyeninonj, ɨ dɨde ket gar yii yindonj, nokɨp towaina gɨmo pɨla gar re ɨdoki na. Ton yindonj onggɨt kopa rɨgam pɨlwa da, “Moina yɨm b'ɨtnɨke!” Sɨ ton ket tina yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket ɨtemb tina yɨm kupkakupka b'ɨsakendonj ɨja na ɨt re yɨpa tab yɨm re dɨde. 6Seg, Parisai rɨgap opekto, dɨde ket odenja Erodɨmna yɨmta undoka rɨgawar kɨma wɨpwɨp auto, ɨ ket gɨlgɨl yɨtnono aento da, “Rɨdede nya kae Yesund onganju.”

Jogjog Rɨga Wuwenonj Yesum pɨlwa de Galili Sɨpa Yuru wa

7Ɨ Yesu tungg ke yiwatonj ɨ opendonj de Galili sɨpa yuru wa Tina b'auyaena rɨga kɨma. Ɨ kea ukoi rɨga bobo wuwenonj Galili eriya ke, ɨ kea ket Tin yɨmta yundoko. 8Ɨ kwa rɨga jogjog wuwenonj Yesum pɨlwa Yuda eriya ke, ukoijog taun Yerusalem ke, Idumeya eriya ke, b'enga tab ke de Yordan kɨlɨmɨnd, ɨ Tiro dɨde Sidon eriya gatab ke. Mop nokɨp ton kea utkundento komkesa mɨle gatab yɨt rɨngmana re Yesu amnɨkinonj. 9Sɨ re rɨga bobo ɨsanikesa Ti pɨlwa wuwenonj, Ton yindonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa da, “Gɨga b'ɨga ongonjeni na nebnau. Nokɨp ke rɨgap Ken ukoi kana negɨr namnɨke!” 10Mop nokɨp Yesu kea kopa ke jogjog rɨga ɨsagɨka eyeninonj, sɨ ket komkesa kopa kɨma rɨga ɨsanikesa b'asmurena wuwenonj Ti pɨlwa Tina jɨ esopayam. 11Onggɨt wɨnɨnd, re negɨr wɨngawɨngap Yesund yɨr yongo, Ti pɨlwa sap otekto ɨ dɨde ket b'okta ara wuwenonj da, “Man re Godɨmna B'ɨga et.” 12Ɨ Yesu ket ukoi danda kɨma ten eswanginonj da, “Goro ket pɨtapɨta notɨnenya!”

Yesu Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Abagenjinonj

(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Ɨ Yesu yɨpa dor yoglonj dɨde ket Tina ɨsamki rɨga ara emokinonj. Seg ton ket wuwenonj Yesum pɨlwa. 14Seg ket Yesu Twelp (12) rɨga abagenjinonj ɨ nyɨ aekinonj da ɨtmɨkitijog rɨga, nokɨm da ɨdenat ton wɨmena tuweny Ton kɨma dɨde ɨdenat Ton ten tetmɨkeniny God ma yɨt pɨtapɨta omnenam, 15ɨ dɨde kwa ɨdenat towa danda tagoniny negɨr wɨngawɨnga eaukenam rɨga wa pɨlke. 16Sɨ Ton Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga abagenjinonj re nyɨ opimemb, Simon ya mana re Yesu yɨpa nyɨ yokawonj Petro, 17Jebedaimna b'ɨga Yakobo dɨde ti yɨnggan Yoan yami re Yesu kwa yɨpa nyɨ towa akawonj Boanerge ongwatam yɨtkak da ɨaram b'ɨga, 18Andrea, Pilip, Batolomeo, Matayo, Toma, Alpayomna b'ɨga Yakobo, Tadayo, Kanana rɨga Simon, 19dɨde Yudas Iskariyot yet re Yesund tɨb yiyonj negɨr omnɨkam.

Yesu dɨde Negɨr Wɨngawɨnga Mopyam Beeljebul

(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)

20Onggɨt kak ke ket Yesu yikonj yɨpa met wa. Ɨ ket rɨga kwa b'usaya bobo auka wuwenonj Ti pɨlwa. Onggɨt penaemb Ton dɨde Tina b'auyaena rɨga wa ma rɨrɨr na awonj gangga okatam towa diyam owowɨm. 21Re ket Yesum mog ake Ti yɨngganwarɨp Ti gatab odede yɨt utkundo da rɨgap endenanj da, “Ton nony kesa e.” Sɨ onggɨt penaemb ton ket wuwonj de onggɨt met wa Tin okatam ɨ iyoyɨm de tungg wa. 22Ɨ nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yepiya re wuwenonj Yerusalem taun ke, ton endento da, “Negɨr wɨngawɨnga waina mopyam Satana, nyɨ da Beeljebul, tonte Yesund yokas. Sɨ Ton onggɨt Beeljebulɨmna danda kena negɨr wɨngawɨnga eaukeniny.” 23Sɨ Yesu ten ara emokinonj dɨde tendam yɨt ke ten amninonj da, “Rɨrɨr e Satana eaukeny Satanand? Ma rɨrɨr e. 24Ɨ ra yɨpa kantri rɨgap towalenggyam wetaweta taukanj dɨde b'itpouranj, onggɨt kantrim ma rɨrɨr e ti onyita. 25Dɨde ra yɨpa gu rɨgap towalenggyam wetaweta taukanj dɨde b'itpouranj, onggɨt guwɨm ma rɨrɨr e ti onyita. 26Sɨ kwa ra Satana geja b'itiyeny tina negɨr wɨngawɨnga kɨma dɨde wetaweta tauranj, ma rɨrɨr e ti onyita, ɨtemb ti ngɨrpu dɨkɨnd. 27Ɨ makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e yɨpa danda rɨgamna met wa b'aturɨk dɨde tina gasa yurowam ke temjiny, ra maka ra ton naska ɨtemb danda rɨgand ɨjobɨk. Ajɨ naska ton b'ogla danda rɨgand ɨjobɨk ɨ yɨmta kae ton ket yurowam ke temjiny tina gasa komkesa leamog im re wekeny tina metɨnd. 28Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn. Rɨgap re opima negɨr mɨle amnɨkenenanj dɨde Godɨnd ɨsadrena yiyenyi. Ajɨ God opima onggɨtyam komkesa negɨr mɨle dɨde Godɨnd ɨsadrena mɨle teomneniny dem rɨga wa pɨlke. 29Ajɨ ra rɨgat Yɨnayɨna Wɨngawɨngand ɨsadreny, God makwa ɨta onggɨtyam tina negɨr mɨle awɨr omnau dem dadal ngɨrpu kesa. Ajɨ ton ɨtemb rɨga negɨr mɨlem pɨlke dadal ngɨrpu kesa negɨr mɨra e okateny dem.” 30Nok pena Yesu onggɨt gatab yindenonj, nokɨp nɨnda rɨgap opurena yiyeno da, “Yesu re ton negɨr wɨngawɨnga kɨma e yɨbɨm.”

Yesu ma Mog dɨde Yɨngganwar

(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Yesu ma mog dɨde Ti yɨngganwar wuwonj yɨpa met wa rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj. Re ket pund owɨnkɨto, ɨ kwa ton ket bage yɨt yɨtmɨkito da, “Mor mog dɨde yɨngganwar opima pu wa yɨr mungai.” 32Sɨ leamog rɨga na re Yesu kɨma omnɨki wekenonj wɨngɨr wa, ton ket Yesum yɨt ɨtmaikena yiyawo da, “Wɨi, Mor mog dɨde Moina yɨngganwar opima Men yɨr mungai pu wa, ɨ Mena orakam motupi.” 33Seg ket Yesu mɨra amninonj da, “Yepim Kor mog dɨde Koina yɨngganwar?” 34Yesu rɨga yɨrɨk unjomkeninonj yepiya re Tin yewatɨnto dɨde omnɨki wekenonj. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Yɨr de, opimemb jɨ Kor mogwar dɨde Koina yɨngganwar! 35Sɨ yet ra mɨle omnɨka teyeniny God ma singind rɨnsim re God ma yɨna pebap apurenanj, ton re Koina yɨnggan e, ton re Koina ngɨmɨr o, ɨ dɨde ton re Kor mog o.”