Search form

Mak ma Peba 3:1

Yesu Kopa Rɨga Yɨsakendonj Ju Rɨga Waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

1Yesu yikonj b'usaya kwa de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa. Ɨ onggɨt metɨnd kea de yɨpa yɨm b'ɨkɨki kopa rɨga yɨbnonj.