Search form

Mak ma Peba 3:10

10Mop nokɨp Yesu kea kopa ke jogjog rɨga ɨsagɨka eyeninonj, sɨ ket komkesa kopa kɨma rɨga ɨsanikesa b'asmurena wuwenonj Ti pɨlwa Tina jɨ esopayam.