Search form

Mak ma Peba 3:11

11Onggɨt wɨnɨnd, re negɨr wɨngawɨngap Yesund yɨr yongo, Ti pɨlwa sap otekto ɨ dɨde ket b'okta ara wuwenonj da, “Man re Godɨmna B'ɨga et.”