Search form

Mak ma Peba 3:13

Yesu Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Abagenjinonj

(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Ɨ Yesu yɨpa dor yoglonj dɨde ket Tina ɨsamki rɨga ara emokinonj. Seg ton ket wuwenonj Yesum pɨlwa.