Search form

Mak ma Peba 3:14

14Seg ket Yesu Twelp (12) rɨga abagenjinonj ɨ nyɨ aekinonj da ɨtmɨkitijog rɨga, nokɨm da ɨdenat ton wɨmena tuweny Ton kɨma dɨde ɨdenat Ton ten tetmɨkeniny God ma yɨt pɨtapɨta omnenam,