Search form

Mak ma Peba 3:2

2Ɨ kea de nɨnda rɨga wekenonj, ɨ ton ket Yesund wuswus yɨr ɨpka yiyeno da, “Ɨta yama dor meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Yesu onggɨt kopa rɨgand ɨsakenj.” Nokɨm da ɨdenat ton Yesum rɨl odarai Tin kot wa oramitam.