Search form

Mak ma Peba 3:20

Yesu dɨde Negɨr Wɨngawɨnga Mopyam Beeljebul

(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)

20Onggɨt kak ke ket Yesu yikonj yɨpa met wa. Ɨ ket rɨga kwa b'usaya bobo auka wuwenonj Ti pɨlwa. Onggɨt penaemb Ton dɨde Tina b'auyaena rɨga wa ma rɨrɨr na awonj gangga okatam towa diyam owowɨm.