Search form

Mak ma Peba 3:21

21Re ket Yesum mog ake Ti yɨngganwarɨp Ti gatab odede yɨt utkundo da rɨgap endenanj da, “Ton nony kesa e.” Sɨ onggɨt penaemb ton ket wuwonj de onggɨt met wa Tin okatam ɨ iyoyɨm de tungg wa.