Search form

Mak ma Peba 3:22

22Ɨ nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yepiya re wuwenonj Yerusalem taun ke, ton endento da, “Negɨr wɨngawɨnga waina mopyam Satana, nyɨ da Beeljebul, tonte Yesund yokas. Sɨ Ton onggɨt Beeljebulɨmna danda kena negɨr wɨngawɨnga eaukeniny.”