Search form

Mak ma Peba 3:26

26Sɨ kwa ra Satana geja b'itiyeny tina negɨr wɨngawɨnga kɨma dɨde wetaweta tauranj, ma rɨrɨr e ti onyita, ɨtemb ti ngɨrpu dɨkɨnd.