Search form

Mak ma Peba 3:28

28Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn. Rɨgap re opima negɨr mɨle amnɨkenenanj dɨde Godɨnd ɨsadrena yiyenyi. Ajɨ God opima onggɨtyam komkesa negɨr mɨle dɨde Godɨnd ɨsadrena mɨle teomneniny dem rɨga wa pɨlke.